FAQ — najczęściej zadawane pytania

Przygotowaliśmy zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących pobytu i pracy w Polsce, uzyskania poszczególnych dokumentów i wymagań urzędowych.

Czas oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pracę standardowo wynosi od 1 do 1,5 miesiąca i jest uzależniony od konkretnego typu zezwolenia. Formalności związane z uzyskaniem zezwolenia typu A zajmują ok. 1,5 miesiąca, ze względu na konieczność wcześniejszego uzyskania informacji starosty z Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast w przypadku zezwoleń typu B, C, D, E czas oczekiwania wynosi maksymalnie 30 dni.

Przepisy nie zabraniają wystąpienia o kartę czasowego pobytu natychmiast po przyjeździe do Polski, jednak w takich przypadkach najczęściej w chwili wydania karty pobytu wiza stanowiąca podstawę przyjazdu do Polski zostanie anulowana. Należy liczyć się również z tym, że data ważności karty będzie równa dacie ważności wizy.

Właściwość miejscową złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę określa się według siedziby pracodawcy (art. 88b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W tym przypadku właściwy miejscowo jest Wojewoda Mazowiecki. We wniosku konieczne będzie wskazanie miejsca wykonywania pracy, w tym przypadku w Bydgoszczy.

Do wniosku o wydanie karty pobytu należy dołączyć 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosków fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

Postępowanie w sprawie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony rozpoczyna się od przesłania akt sprawy do trzech organów: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Policji. Do zakresu działania Policji należy m.in. ustalenie, czy cudzoziemiec faktycznie przebywa pod wskazanym we wniosku adresem. Jest to procedura standardowa w sprawach o wydanie karty czasowego pobytu. Niestety, prawie zawsze wizyty Policji są niezapowiedziane.

Uprawnienie do wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, które stanowią ułatwienie dla niektórych obcokrajowców zamierzających podjąć pracę w Polsce, zostało wprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Oświadczenia mają charakter pilotażowy i obowiązują do 31 grudnia 2010 roku. W związku z tym cudzoziemiec, któremu zależy na zachowaniu ciągłości wykonywanej pracy, powinien najpóźniej z końcem listopada 2010 roku złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na pracę w Polsce.

Zgodnie z obowiązującymi umowami międzynarodowymi, kirgiskie prawo jazdy podlega wymianie na polski dokument. Czas oczekiwania na polskie prawo jazdy uzależniony jest przede wszystkim od placówki kirgiskiej wydającej  dokument, która ma obowiązek poświadczyć jego autentyczność. W tym konkretnym przypadku procedura może ulec znacznemu wydłużeniu, ponieważ w Kirgizji nie ma polskiej placówki dyplomatycznej, co powoduje konieczność przesyłania dokumentów za pośrednictwem Konsulatu w Kazachstanie. Czasem szybciej i łatwiej jest uzyskać stosowne zaświadczenie na własną rękę niż oczekiwać na odpowiedź macierzystego organu.

W związku z dużą ilością podobnych zapytań uruchomiliśmy usługę FAST ASSISTANCE. Pomagamy w wypełnieniu wniosku, przygotowaniu dokumentów oraz udzielamy praktycznych rad potrzebnych cudzoziemcom do samodzielnego złożenia wniosku i prowadzenia sprawy.
W przypadku korzystania z usługi FAST ASSISTANCE nie występujemy w charakterze strony, co oznacza, że nie mamy możliwości pośredniczenia w kontakcie pomiędzy Urzędem a cudzoziemcem.

Art. 53a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie karty czasowego pobytu na podstawie „innych okoliczności”. Z naszej praktyki wynika, że taką okolicznością jest m.in. zamiar zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Polski. Podstawą uzyskania karty pobytu jest przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o planowanej dacie ślubu. W przypadku obywatelki Brazylii konieczne będzie dodatkowo uzyskanie z Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego zwolnienia z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Ze względu na długi okres oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy w Sądzie Rejonowym, w przypadku obywateli Brazylii składanie wniosku o kartę pobytu powinno nastąpić z dużym wyprzedzeniem.